Fotók1
Fotók2
Fotók3
Fotók4
Dokumentumok
Rólunk
Tudnivalók
Minőségpolitika
Adatkezelés
Panaszkezelés
Kapcsolat
Munkatársak
Térkép
Karrier

MR Reisen - buszbérlés

Személyszállítás belföldön-külföldön, munkásszállítás, szerződéses járat, helyközi személyszállítás

Panaszkezelési tájékoztató

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

MR Reisen Kft. által nyújtott különjárati és szerződéses személyszállítási szolgáltatással kapcsolatos észrevételek, bejelentése, kezelése

Az észrevételek bejelentésének és kezelésének szabályai

A megrendelő és/vagy a szerződéses partner, a Szolgáltató bármely, a személyszállításhoz kapcsolódó más szolgáltatását igénybe vevő személy a különjárati és szerződéses személyszállítási szolgáltatásokkal kapcsolatos javaslatait, észrevételeit, sérelmeit, panaszait, illetve elszenvedett kárát (továbbiakban együtt: észrevétel) a Szolgáltatónak bejelentheti és kérheti a kifogásolt esemény vagy magatartás kivizsgálását, illetve javaslatainak elbírálását. Ha a bejelentő kártérítésre tart igényt, úgy szükséges a bizonyítékul szolgáló dokumentumok (megrendelés, szerződés, számla stb.) másolatának benyújtása is.

A Szolgáltató az ügyfelektől érkező észrevételeket egyszerű, átlátható, megkülönböztetéstől mentes módon kezeli. Amennyiben a Szolgáltató az észrevételt elutasítja, azt megindokolja és írásban tájékoztatást ad a bejelentőnek arról, hogy észrevételével milyen további jogorvoslati lehetőségei vannak. Ha az észrevételt nem az eljárásra jogosulthoz tették meg, azt a Szolgáltató 8 napon belül az illetékesnek megküldi és erről a bejelentőt tájékoztatja.

A Szolgáltató adatai:

rövidített név: MR Reisen Kft.

 • Székhelye (pontos cím): 2084 Pilisszentiván, Erzsébet park 2.
 • Levelezési cím: 2084 Pilisszentiván, Pf. 40.
 • Telefon: +36 26 367 628
 • Fax: +36 26 367 628
 • E-mail: mrreisen@mrreisen.com
 • Honlap: www.mrreisen.com

Szolgáltató honlapján tájékoztatást ad a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről és elérhetőségeiről

 

Az észrevételek (panasz, javaslat, dicséret, információkérés) az alább felsorolt helyeken tehetők:

Személyesen:

 • a Szolgáltató telephelyén: 2084 Pilisszentiván, Erzsébet park 2

Telefonon:

 • központi telefonszámon +36 (26) 367 628

Írásban:

 • levélben: 2084 Pilisszentiván, Erzsébet park 2.,
 • telefaxon: 06 26 367 628
 • elektronikus úton (e-mail): az mrreisen@mrreisen.com e-mail címre
 • vásárlók könyvébe történő bejegyzéssel (vásárlók könyve található a Szolgáltató telephelyén)

Személyesen és telefonon tett észrevétel esetén annak elintézési módjára vonatkozóan az illetékes szervezeti egység megadja a szükséges felvilágosítást, illetve, ha lehetősége nyílik rá, azonnal, helyben intézkedik.

Az észrevételek nyilvántartásba vételének időpontja a személyesen, vagy telefonon tett bejelentés esetében a közlés napja, az írásbeli észrevétel esetében a beérkezés napja.

A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a bejelentő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontról haladéktalanul jegyzőkönyv készül, és annak egy másolati példánya

a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadásra kerül,

b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldésre kerül.

Egyebekben a beérkező észrevételeket a Szolgáltató 30 napon belül kivizsgálja és megküldi a választ.

Amennyiben a személyesen vagy telefonon megtett szóbeli bejelentés azonnali vizsgálatának eredményét a bejelentő elfogadja, illetve tudomásul veszi, akkor a bejelentés tényét, tartalmát, az abban szereplő esemény adatait és rövid leírását, valamint a bejelentő adatait a Szolgáltató írásban rögzíti és nyilvántartásba veszi. Amennyiben a telefonon megtett szóbeli bejelentésre tett vizsgálattal a bejelentő nem ért egyet vagy az azonnali vizsgálatra nincs lehetőség, a bejelentést a Szolgáltató szintén írásban rögzíti, és azt a továbbiakban ugyanúgy kezeli, mint a szóban személyesen tett bejelentésekről készült jegyzőkönyvet.

Panaszt benyújtani a Szolgáltató panaszkezelési eljárását lezáró dokumentum bejelentővel való közlésétől számított 30 napon belül lehet az autóbuszos hatóságnál.

A panaszt a Szolgáltató felügyeletét ellátó Innóvációs és Technológiai Minissztérium Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztályhoz nyújthatja be elbírálásra (cím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.; 1440 Budapest, Pf. 1., mail: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu; telefon: +361-795-1700;

Ügyfélszolgálati Innformációs telefonszám:+36-1795-6766,+36-1-795-3832,+36-1-795-8455

Ügyfélszolgálati idő:

Hétfő: 12:00-16:00

Kedd: 09:00-13:00

Szerda: 12:00- 16:00

Csütörtök: 09:00- 13:00

A panasz elutasítása esetén a bejelentő panaszával a fent megjelölt hatósághoz fordulhat, vagy békéltető testületi eljárást kezdeményezhet. A békéltető testületek elérhetőségei az alábbi linken érhetőek el: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/

A panaszkezelési szabályzat az autóbuszos hatóság által történő jóváhagyásával egyidejüleg hatályba lép, a Szolgáltató azt a hatálybalépéstől számított 8 napon belül honlapján közzéteszi.

A szabályzat a Szolgáltató székhelyén az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében is közzé teszi.

Kelt: 2019.05.03

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT LETÖLTHETŐ

PANSZKEZELÉSI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ